Amaphuzu Okukhulekelwa Amasu Ambi

0
132

Namuhla sizozibandakanya nomthandazo ngokumelene nezinhlelo ezimbi. Njengoba nje uNkulunkulu enezinhlelo zakhe ngezimpilo zethu, kanjalo noDeveli uhlela isu lakhe ngathi. Futhi ezimweni eziningi, uhlelo lwesitha luhlala lubi. Akumangalisi ukuthi umbhalo uthi encwadini kaJohn 10: 10 Isela liza kuphela ukweba nokubulala nokubhubhisa. Abantu abaningi baba yizisulu zezinhlelo ezimbi zesitha ngoba benqabile ukuqapha ngokomoya ngamasu kaSathane. 

Okwamanje, abanye abantu basindiswa nje ngomusa; uma kungenjalo, bebezoba yizisulu ezandleni zikadeveli. Khumbula indaba kaHamani noMoridekayi encwadini ka-Esteri. UHamani wayemzonda kakhulu uMoridekayi kangangokuthi wenza amacebo okuthi uMoridekayi alengiswe esigxotsheni esiphakeme esiyizingalo ezingama-50 ayilungiselele ukubulala wonke amaJuda. Kodwa uNkulunkulu wabhidliza amacebo kaHamani futhi wamenza wabulawa ngalo kanye ugibe ayelubekele uMoridekayi. 

Lo mhlahlandlela womkhuleko uzogxila ekutheni uNkulunkulu abhubhise amacebo amabi esitha empilweni futhi abenze bazibulale ngezinhlelo zabo. Njengoba uHamani awela ogibeni olufanayo abelubekele uMoridekayi, ngakho-ke zonke izitha zakho zizokufa ngamacebo azo okukulimaza egameni likaJesu. Okufanele sikuqonde njengamakholwa wukuthi isitha asiphumuli. Umbhalo umchaza njengeBhubesi elibhodlayo elihamba lifuna ukuthi ubani elizomshwabadela; yingakho kungafanele uyeke ukuqapha endaweni yomthandazo. Ngithandazela ukuthi ngomusa woPhezukonke, isitha sakho singakunqobi egameni likaJesu. 

Njengoba uthengwe ngegazi likaJesu eliyigugu, wonke amacebo amabi ngempilo yakho nangenhloso yakho abhujiswa ngomlilo egameni likaJesu. Thatha isikhathi sakho ufunde lo mhlahlandlela womkhuleko. UNkulunkulu umiselwe ukwenza izimangaliso. Kuzoba nezimangaliso eziningi lapho usebenzisa lo mhlahlandlela, amacebo ezitha azokwambulelwa wena, futhi uzowanqoba egameni likaJesu. 

Amaphuzu Womkhuleko: 

 • Nkosi Nkulunkulu, ngiza phambi kwakho namuhla ukuzobhubhisa wonke amacebo amabi isitha esinaso ngami egameni likaJesu. Baba, wonke umngani omubi osempilweni yami ongasho okuhle kimi, ngiyathandaza ukuba ubabhubhise ngomlilo kaMoya oNgcwele. 
 • Ngimelene nawo wonke amacebo amabi nakho konke ukusetshenziswa kwesitha ngempilo yami; Ngiyichitha ngomlilo kaMoya oNgcwele ngegama likaJesu. Wonke umuntu wesilisa noma wesifazane onhliziyo yakhe ehlose okubi ngami, Nkosi babhubhise namuhla ngegama likaJesu. 
 • Baba Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzokwenza izitha zami zingabi namandla ngaphambi kokuba zingishaye. Nkosi, ngaphambi kokuba baphathe amacebo abo ngempilo yami, ngiyathandaza ukuthi uzoxoxa nabo ngegama likaJesu. 
 • Nkosi Nkulunkulu, njengoba nje wabhubhisa amacebo kaHamani phezu kukaMoridekayi, njengoba wenza uHamani ukuthi afe ngecebo lakhe lokubulala uMoridekayi, ngithandazela ukuthi zonke izitha zami zife ngezinhlelo zazo egameni likaJesu. 
 • Zonke izinhlelo ezimbi zezitha zokuphazamisa impumelelo yami, zonke izinhlelo zazo zokungikhungathekisa lapho kuhlangana khona impumelelo, Nkosi, izinhlelo ezinjalo mazibhujiswe ngomlilo egameni likaJesu. 
 • Baba Nkosi, wonke amacebo esitha okuhlekisa ngomzamo wami, wonke amacebo okungiphazamisa lapho kuqhuma khona, ngilwa nazo lezo zinhlelo ngamandla kaMoya oNgcwele. 
 • Baba Nkosi, zonke izinhlelo zesitha zokungigulisa kabuhlungu, ngilwa nezinhlelo ezinjalo ngegama likaJesu. Nkosi, ngombhalo, uthi uKristu uzembulele kuye konke ukugula kwethu, futhi uziphulukisile zonke izifo zethu. Umlilo kaMoya oNgcwele ubhubhisa iNkosi, wonke amacebo esitha ukungifaka ukugula.
 • Zonke izinhlelo zesitha zokuphazamisa ubuchopho bami, zichithe izinhlelo ezinjalo ngegama likaJesu. 
 • Umbhalo uthi, memezela into, kuzokuma, Nkosi, ngiyanquma ngempilo yami wonke amacebo amabi esitha ngempilo yami kufanele avuthe umlilo ngegama likaJesu.
 • Nkosi Jesu, ngihlephula zonke izindawo eziphakeme ezibekwe phambi kwami ​​yizitha, wonke amacebo amabi maqondana nesiphetho sami, wonke amacebo obudemoni wokuchitha ikusasa lami ahlakazekile egameni likaJesu. 
 • Nkosi, ngiyanquma ukuthi wena ngokudideka ungene ekamu lezitha zami. Abesilisa nabesifazane abahlela emva kokuwa kwami ​​mabajabhe, mabadakwe igazi labo njengengilazi yewayini elimnandi, mabondliwe ngenyama yabo ngegama likaJesu. 
 • Wonke amacebo obudemoni esitha angibangela ukuthi ngikhale izinyembezi ezinganeni zami, ngichitha izinhlelo ezinjalo ngamandla egameni likaJesu. Zonke izinhlelo zesitha zokufaka izingane zami ngomoya wenkani, ngichitha lezo zinhlelo ngomlilo womoya ongcwele. 
 • Wonke amacebo amabi okonakalisa umsebenzi wami wezifundo, wonke amacebo amabi aqondiswe kimi ukususa inkumbulo yami; Ngiyichitha ngamandla egameni likaJesu. Ngoba kulotshiwe ukuthi, uma umuntu entula ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu ophana ngokukhululekile engenasici. Ngifuna ubuhlakani bakho, ngiphe bona egameni likaJesu. 
 • Ngoba kulotshiwe, ukulindelwa okuqotho kwesidalwa kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Baba Nkosi, ngiyanquma ukuthi kusukela manje, ngizoqala ukubonakala ngokugcwele engikumisele khona. Wonke amacebo esitha okucekela phansi izinhlelo zakho ngempilo yami, ngiwachitha ngegunya lasezulwini. 
 • Nkosi, ngiyanquma ukuthi empilweni yami nasemndenini wami, izeluleko zakho zodwa zizoma. Ngikhipha isimemezelo kubo bonke abantwana bami nakho konke ongibusise ngakho; Ngiyanquma ukuthi iseluleko sakho sodwa sizohlala phezu kwabo. 

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha