Amaphuzu Omkhuleko Ngokulwa Namaqhinga Akhohlakele

0
100

Namuhla sizozibandakanya namaphuzu omkhuleko ngokumelene nezinhlelo ezimbi. Njengamakholwa, sinomphikisi oyedwa kuphela: udeveli, futhi uzoma noma yini ukuqinisekisa ukuthi siyahlupheka. Njengoba uNkulunkulu esibizele ekukhanyeni kwaKhe okumangalisayo ngoKristu Jesu, udeveli ubuye athukuthele ukuqinisekisa ukuthi amakholwa amaningi ayahlupheka noma abuyele esimweni sawo sokuqala sokona nesono.

Yize kufanele sithandaze kuNkulunkulu ukuze aveze wonke amacebo akhe ngezimpilo zethu, kubalulekile futhi ukuthi sithandaze siphikisana namacebo esitha ezimpilweni zethu. UDeveli uyababa kakhulu lapho abantu ababekade bengabakhe besindiswa bangena embusweni wezulu; uzokwenza imizamo ngangokunokwenzeka ukuqinisekisa ukuthi banesipiliyoni esibuhlungu. Khumbula impilo kaDaniel, njengoba yayithandaza njengoDaniel, izitha zasebenzisa izinduna zaseBabiloni ukumelana noDaniel waze waphonswa emgodini wamaBhubesi. Kepha uNkulunkulu othembisile embhalweni ukuthi ziningi izinhlupheko zabalungile, kepha uJehova uthembekile ukumhlenga kubo bonke. 

Lo mhlahlandlela womkhuleko uzogxila kakhulu kuNkulunkulu, abhubhise amacebo amabi esitha maqondana nezimpilo zethu nesiphetho sethu. Futhi ngiyathandaza ukuthi njengoba sisebenzisa lo mhlahlandlela womkhuleko, iNkosi ngomusa wayo ongapheli izobhubhisa amacebo esitha ngokumelene nathi egameni likaJesu. Sizogxila kakhulu nasekuvikelweni kukaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi amehlo eNkosi ahlala aphezu kwabalungileyo, nezindlebe zakhe zisalalele imithandazo yabo. Lapho amehlo eNkosi ephezu kwakho, icebo lesitha ngeke lenziwe imfihlo kuwe. INkosi izokwembulela zonke izinhlelo zayo ngoba umbhalo uthi imfihlakalo yeNkosi ikulabo abamesabayo. Ngikhipha igunya ngegunya lezulu, amacebo ezitha ngawe azovuleka ngegama likaJesu. 

 

Amaphuzu Womkhuleko

  • Baba Nkosi, ngiyabonga ngalesi sipho esihle sempilo ongiphe sona ukubona olunye usuku olufana nalolu. Ngiyabonga ngoba ube yisihlangu sami nehawu lami. Ngiphakamisa igama lakho elinamandla ngoba ugcine izethembiso zakho phezu kwempilo yami, ngiyabonga ngoba unginike amandla okunyathela izinyoka noFezela, ngiphakamisa igama lakho elingcwele ngoba awuvumelanga ububi bufike eduze kwendawo yami yokuhlala, baba, maliphakanyiswe igama lakho ngegama likaJesu. 
  • Nkosi Jesu, ngiyabonga ngokuvikela kwakho empilweni yami. Ngoba umbhalo uthi kungumusa weNkosi ukuthi asiqediwe. Ngiyabonga ngoba izandla zakho zokuvikela ziphezu kwami; maliphakanyiswe igama lakho ngegama likaJesu. Ngikukhulisa ngoba naphezu kokungathembeki kwami, naphezu kokungalungi kwami, umusa wakho kimi ungihlale ngikhona; Ngiyabonga ngoba wena unguNkulunkulu onamandla uJesu. 
  • Baba Nkosi, ngiyakhuleka kuwe namuhla ukuthi uzochitha icebo lezitha zami empilweni yami ngezandla zakho ezinamandla. Ngikhipha umyalo wokuthi ngomusa wakho, uzodedela izitha zami zife ngenkemba abebehlele ukungibulala ngayo ngegama likaJesu. Umbhalo uthi, ngokuba ngiphethe uphawu lukaKristu, makungabikho muntu ongikhathazayo. Ngiyanquma ngamandla egameni likaJesu; Ngeke ngikhathazeke ngegama likaJesu. 
  • Nkosi Nkulunkulu, kulotshiwe ukuthi asikho isikhali esenzelwe mina esizophumelela, zonke izikhali zesitha ezithunyelwe ukungilimaza, mazibhujiswe ngegama likaJesu. Ngoba iBhayibheli lithi, sinikezwe igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama, ukuthi lapho kukhulunywa ngegama likaJesu, wonke amadolo kufanele aguqe futhi zonke izilimi zivume ukuthi unguNkulunkulu. Ngimelene nazo zonke izikhali eziyingozi zezitha ezibunjwe ngokumelene nami; phelelwa amandla akho njengamanje ngegama likaJesu. 
  • Ngizigcoba ngegazi lemvana ngoba umbhalo uthi lapho ingelosi yokufa ibona igazi, izodlula. Ngiyanquma ukuthi lapho ingelosi yokufa ingibona, izodlula ngegama likaJesu. 
  • Ngoba kulotshiwe ukuthi, uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengezwi likaNkulunkulu ophilayo. Ngiyanquma ngamandla oPhezukonke, zonke izikhali eziklanyelwe mina kufanele zibuyele kumthumeli wazo ngamafolda ayisikhombisa ngegama likaJesu. 
  • Nkosi Jesu, umbhalo uthi imfihlo yeNkosi ikulabo abamesabayo. Ngiyanquma ukuthi uzohlala njalo ungivezela amacebo ezitha kimi egameni likaJesu. Ngithandazela umoya wakho ongcwele namandla, umoya wobunkulunkulu; Ngiyathandaza ukuthi uzowuthumela empilweni yami ngegama likaJesu. Ungavumeli icebo lesitha liphumelele ngaphezu kwempilo yami ngegama likaJesu. 
  • Vuka, Nkosi, zihlakazeke izitha zakho. Labo abaceba okubi ngami mabadliwe yinzondo yabo. Njengoba nje uHamani athatha ukufa kukaMoridekayi, ake wonke amadoda nabesifazane ababi uSathane ababele impilo yami bafe ngegama likaJesu. Ngikhipha isinqumo sokuthi nithumele umlilo ekamu lezitha zami kusihlwa, mabazithukuthelele bazibulale ngegama likaJesu. 
  • Umbhalo uthi, umlilo uhamba phambi kwebutho leNkosi futhi uqothula izitha zaKhe. Vumela umlilo womoya ongcwele uhambe phambi kwami. Yonke indawo lapho izitha zami zibuthene khona, yonke indawo lapho zifihle khona ziceba okubi ngami, umlilo weNkosi mawuqede lo mzuzu egameni likaJesu. Ngoba umbhalo uthi, ungathinti abagcotshi bami futhi ungabalimazi abaprofethi bami, ngikhipha isinqumo sokuthi akukho okubi okungangehlela ngegama likaJesu. 

 

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha