Amaphuzu Omkhuleko Amele Amaphupho Amabi

0
103

Namuhla sizobe sibhekene nezindawo zokuthandaza ngokumelene namaphupho amabi. Iphupho ngenye yezindlela uNkulunkulu akhuluma ngayo nomuntu. Kunezikhathi emaphusheni ethu ngenkathi silele lapho kuzovulwa khona ingosi yesambulo, futhi sibona izinto ezisazofika. Encwadini kaJohane 33: 14-18 Ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eyodwa, futhi ngakubili, noma umuntu engaboni. Ephusheni, embonweni wasebusuku, lapho ubuthongo obunzima buwela phezu kwabantu, ngenkathi belele emibhedeni yabo, khona-ke uvula izindlebe zabantu futhi abesabise ngezixwayiso, ukuze asuse umuntu esenzweni sakhe futhi afihle ukuziqhenya. kusuka kumuntu; uvimba umphefumulo wakhe egodini, nokuphila kwakhe ekubhujisweni ngenkemba. Ezimweni eziningi, izinto esizibonayo emaphusheni zivezwa ngezinto ezizokwenzeka. 

Kunezikhathi lapho izinto zenzeka kithina empilweni, kanti zivezwe ephusheni, kepha ngenxa yokuthi sehlulekile ukuthandaza ngokumelene nazo, zigcina zenzekile. Ngiyanquma ngamandla oPhezukonke, onke amaphupho amabi ayabhujiswa ngegama likaJesu. Okwamanje, kwesinye isikhathi sibona into embi ephusheni ethinta ukulala kwethu. Abanye abantu abakwazi ngisho nokuvala amehlo abo ukuze balale ebusuku ngenxa yamaphupho amaningi amabi. Kodwa umbhalo uthi asinikwanga umoya wokwesaba kepha wobundodana ukukhala Ahba Baba. Namuhla uNkulunkulu uzobhubhisa wonke amaphupho amabi ngegama likaJesu. 

Amaphuzu Womkhuleko

 • Nkosi Jesu, ngiyabonga ngezinto ezinhle ozenzile empilweni yami, ngiyabonga ngokusindisa impilo yami ukuze ngibone olunye usuku olufana nalolu, Nkosi maliphakanyiswe igama lakho egameni likaJesu. 
 • Nkosi Jesu, ngiyabonga ngomusa nelungelo onginike lona lokulala nokuphupha amaphupho. Ngiyabonga ngokwandisa uzwela lwami lomoya yize ngivale amehlo ami ukuze ngibone, Nkosi, maliphakanyiswe igama lakho egameni likaJesu. 
 • Nkosi Nkulunkulu, ngiyakhuleka mayelana nalo lonke iphupho elibi engibe nalo. Ngithandazela ukuthi ubabuyisele egameni likaJesu. Ngithandazela ukuthi ukhansele wonke amacebo esitha ukungilimaza. Ngithandazela ukuthi izinhlelo ezinjalo zibhujiswe ngegama likaJesu. 
 • Ngimelene nawo wonke amandla nezikhulu ezihlala ziletha amaphupho amabi ebuthongweni bami. Ngiza kubo ngegazi lemvana. Yonke imimoya emibi ethembise ukonakalisa njalo ubusuku bami ngamaphupho amabi futhi asabekayo, ngiyanibhubhisa nonke ngegama likaJesu. 
 • Ngoba umbhalo uthi anginikwanga umoya wokwesaba kepha wobundodana ukukhala Ahba Baba. Nkosi, ngiyakhala kuwe namuhla ukuthi ungisindise ekwesabeni amaphupho amabi egameni likaJesu. 
 • Incwadi kaProb. 3 vs. 34 ithi Lapho ngilala, angiyikwesaba, nobuthongo bami bumnandi. Wonke amandla afuna ukungenza ngesabe ebuthongweni bami, wonke amandla afuna ukungibangela ukuba ngibe namaphupho amabi, ngikuchitha ngomlilo womoya ongcwele ukuba uqedwe ngegama likaJesu. 
 • Nkosi Jesu, ngiyathandaza ukuthi ungiphe umusa namandla okulala ngivuke ngokuthula egameni likaJesu. Umbhalo uthi ngiyayazi imicabango enginayo ngani; kuyimicabango yokuhle hhayi eyokubi ukukunika ukuphela okulindelekile. Nkosi Jesu, noma yimaphi amandla afuna ukuguqula amacebo akho ngempilo yami, lawa mandla mawashise umlilo egameni likaJesu. 
 • Zonke izilwane ezimbi ezithunyelwe isitha ukuthi zize zivele emaphusheni ami ukungisabisa. Ngidedela umlilo womoya ongcwele phezu kwakho njengamanje ngegama likaJesu. 
 • Yonke inja, imbuzi, inyoka, noma inkomo kaSathane evela ephusheni lami, iyafa njengamanje ngegama likaJesu. 
 • Ngiyanquma ukuthi ingelosi yeNkosi izoma izongibheka lapho ngilala, izongiqondisa ebuthongweni bami ukuthi akukho mbumbulu kasathane oyosondela endaweni yami yokuhlala ngegama likaJesu. 
 • Nkosi, kusho umbhalo, futhi bamehlula ngegazi lemvana nangamazwi obufakazi babo. Ngikhipha isinqumo sokuthi isitha sibhujiswe ngegama likaJesu. Wonke amandla esitha afuna ukungcolisa ubuthongo bami ngamaphupho amabi, uyabhujiswa ngegama likaJesu. 
 • Ngimelene nawo wonke amaphupho amabi; onke amaphupho okufa akhanseliwe ngegama likaJesu. Ngokuba amazwi akho athi angiyikufa kepha ngiyakuphila ukumemezela imisebenzi yeNkosi ezweni labaphilayo. Ngiyanquma ngomusa kaNkulunkulu ukuthi ukufa kubhujiswe phezu kwempilo yami egameni likaJesu. 
 • Yonke imimoya emibi enikezwe impilo yami ukungcolisa iphupho lami ibamba umlilo njengamanje ngegama likaJesu. Wonke amaphupho engozi ayabhujiswa ngegama likaJesu. Ngikhipha umyalo wokuthi ngeke kwenzeke ngegama likaJesu. Ngoba kulotshiwe, ukuthi ngubani okhulumayo futhi kwenzeka lapho iNkosi ingakhulumanga, igazi lewundlu likhansela wonke amaphupho amabi. 
 • Zonke izilwane ezimbi ezinikezwe ukuqapha ukulala kwami, ngibiza umlilo ongcwele phezu kwakho njengamanje ngegama likaJesu. 
 • Konke ukumbozwa okubi, amandla onke amademoni alawula indawo engihlala kuyo, ngidedela umlilo womoya ongcwele phezu kwakho njengamanje ngegama likaJesu. Konke ukuhlaselwa okubi, ngoba umbhalo, uthi asikho isikhali esenzelwe mina esizophumelela; konke ukuhlaselwa okubi kwenziwa ize egameni likaJesu. 
 • Ngiyanquma ukuthi kusukela namhlanje, ubuthongo bami buzobusiswa ngamaphupho amnandi: kungabe kusenziwa mbumbulu, kungabe kusaba khona zinyoka egameni likaJesu. 

 

 

Izikhangiso

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha