Amaphuzu Omkhuleko Ngokumelene Nephethini Elibi Lomndeni

1
124

 

Namuhla sizobe sibhekene nezindawo zokuthandaza sibhekene nephethini elibi lomndeni. INkosi ifuna ukukhulula abantu ezivumelwaneni ezizalanayo nezimbi zokhokho ezivale impilo yabo ngendlela ethile yamademoni. Eminye imindeni ayinazo iziqu zasekolishi, futhi noma ngubani ozama ukwephula lelo joka ngokuya esikoleni, abantu abanjalo bazonikwa isikole ngokuhlazisayo. 

Kweminye imindeni, abantu abafinyeleli kubudala obuthile. Bayafa lapho sebezobukela leso sikhathi. Kweminye imindeni, ukuba yinyumba kuyinto evamile. Ake sikhombe embhalweni. U-Abrahama wayeyinyumba iminyaka eminingi ngaphambi kokuba athole u-Isaka.

Ngokufanayo, u-Isaac wayeyinyumba ngaphambi kokuthola uJakobe. Ngesikhathi sikaJakobe, umkakhe amthandayo, uRaheli, wayeyinyumba iminyaka eminingi ngaphambi kokuba kuvulwe isibeletho sakhe. Lesi sifaniso yisibonelo esicacile sephethini yomndeni emibi. Angazi iphethini yokwakheka emndenini wakho, kepha uNkulunkulu umiselwe ukubhubhisa wonke amaphethini amabi anciphisa intuthuko yakho empilweni. Ngiyanquma egameni likaJesu. Yonke imikhuba emibi iyabhujiswa ngegama likaJesu. 

Lo mhlahlandlela womkhuleko uzogxila kakhulu kuNkulunkulu ekubhubhiseni isiqalekiso senzalo. Miningi imindeni yozalo lwase-Afrika enesiqalekiso esisodwa noma enye. Uma usuyilungu lalowo mndeni, uzokhathazwa yileso siqalekiso, futhi kuzoba yisici esikhawulelayo uze usiphule. UGoliyati wayeyisici esinciphisa ubuqhawe bukaDavid. Kuze kube yilapho uGoliyathi anqotshwa, uDavid wayengomunye nje umalusi osemusha. Kuze kube yilapho inkosi uSawule isuswa, uDavide wayezoba nje elinye iqhawe elikhulu okwakumele libe yiNkosi. UNkulunkulu ubhubhisa yonke into enomkhawulo, zonke izakhi zobumnyama; zonke iziqalekiso ezizukulwaneni zizobhujiswa ngegama likaJesu.

Amaphuzu Womkhuleko

 • Nkosi Jesu, ngiyabonga ngomusa wokuphila. Maliphakanyiswe igama lakho. 
 • Ngimelene nayo yonke imikhuba emibi yoMndeni yokwehluleka empilweni, zonke izindlela ezimbi ezenze abantu abangaphambi kwami ​​banganalusizo. Ngiyalela ukuthi iphethini enjalo yehluleke kimi egameni likaJesu. Yonke imikhuba yokufa komndeni wamademoni ngesikhathi sokuqhekeka, yephulwe egameni likaJesu. 
 • Ngimelene nayo yonke imikhuba emibi yokwehluleka komshado. Idimoni elivimbele abantu emndenini wami ukuthi bazinze emshadweni, ngiyanquma ukuthi uzolahlekelwa amandla akho phezu kwami ​​egameni likaJesu. 
 • O wena mandla wokwehluleka owasebenzelana nabazali bami, ngiza kuwe ngegazi lemvana. Ngoba kulotshiwe ngokugcotshwa wonke amajoka azobhujiswa. Onke amajoka okwehluleka komndeni, aphulwe ngami egameni likaJesu. Ngoba ngibeke iNkosi uNkulunkulu ngakwesokunene sami, angizukunyakaziswa, yonke inqubo yokhokho emndenini wami iphuliwe phambi kwami ​​egameni likaJesu. 
 • Ngimelene nazo zonke izilwane ezimbi ezinikezwe ukuqapha inqubekela phambili yomndeni wami, izilwane ezinjalo mazibhujiswe ngegama likaJesu. Yonke iphethini yobuthakathi emndenini wami, bamba njengamanje ngegama likaJesu. 
 • Wonke amasimu amademoni anqabile ukufa, ngiza kuwe ngegama ngaphezu kwawo wonke amanye amagama, afe ngegama likaJesu. 
 • O wena agent yokufa osebenza emndenini wami, ngiza kuwe ngomlilo ngegama likaJesu. 
 • Nkosi vuka ubeke yonke ingubo noma ingubo esetshenziswayo ukwamukelwa yizitha ezihlukumeza umndeni wami, zikhanyise lezo zingubo noma izingubo empilweni yami namuhla. 
 • Kusukela namhlanje, ngiyazigcoba ngegazi likaJesu eliyigugu, ugcobo oluzongibekela eceleni ukwenza kahle, ugcobo oluzongibekela ubukhulu, ake luze kimi ngegama likaJesu. 
 • Zonke izigebenga zikasathane ezisendlini kababa, wonke umuntu onamandla endlini kamama enciphisa impumelelo yabantu, umlilo manje egameni likaJesu. 
 • O Nkosi, sukuma futhi izitha zakho zihlakazeke. Wonke owesilisa nowesifazane ababelwe ngusathane ukuqapha ukukhula komndeni wami bayafa manje egameni likaJesu. 
 • Ngihlephula zonke izicucu ezimbi isitha ebesizisebenzisa ekubambeni amalungu omndeni wami phansi ukuthi akekho emndenini okwazile ukudlula omunye. Ngishisa iketanga elinjalo ngegama likaJesu. 
 • Nkosi, ngiyakhipha umyalo wokuthi kusukela namhlanje, ngiyeke ukunqandeka kuwo wonke amandla obumnyama emndenini wami egameni likaJesu. 
 • Nonke nina enibangela ubumpofu emndenini wami, nihlela ukufa egameni likaJesu. 
 • Ngokuba ngiphethe uphawu lukaKristu, makungabikho muntu ongikhathazayo. Ngenqabile ukukhathazwa imikhuba emibi yomndeni egameni likaJesu. 
 • Baba Nkosi, ngifuna ungigcobe ngamafutha obukhulu, ukuze kungabikho mandla noma izikhulu ezizokwazi ukungibamba phansi ngegama likaJesu. 
 • Nkosi Nkulunkulu, umusa wokuphakama mawube phezu kwami ​​namuhla egameni likaJesu. Umusa ozongibekela eceleni ngobukhulu mawufike kimi namhlanje ngezandla zakho ezinamandla. 
 • Yonke imikhuba emibi yokugula komndeni, ngiyazikhulula kuyo ngegama likaJesu. Ngoba umbhalo uthi uKristu uthwale konke ukugula kwami, futhi uziphulukisile zonke izifo zami. Ngikhansela zonke izinhlobo zobuthakathaka empilweni yami ngegama likaJesu.
 • Ngithola amandla aphula zonke izinhlobo zeziqalekiso zezizukulwane ngegama likaJesu. Ngoba umbhalo uthi uKristu wenziwe isiqalekiso ngenxa yethu, ngichitha zonke izinhlobo zesiqalekiso empilweni yami ngegama likaJesu. 
 • Ngiphikisana nayo yonke inqubo yokhokho ohlwini lwami lozalo olubambe abantu phansi. Ngiyichitha ngomlilo kaMoya oNgcwele. Yonke iphethini emibi ekhungathekisa abantu lapho kuqhamuka khona, yonke into ethikamezayo evumela izibusiso zabantu zishelele, ngikubhubhisa ngomlilo kaMoya oNgcwele. 
 • Umbhalo uthi uNkulunkulu wamgcoba kanjani uJesu Kristu ngoMoya oNgcwele nangamandla, futhi wahamba enza okuhle. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzongigcoba ngomoya ongcwele nangamandla ukuze kungabikho menzeli wobumnyama ozokwazi ukungimisa. Ngifuna ungigcobe ukuthi akukho siqalekiso senzalo noma iphethini lomndeni omubi ozoba namandla phezu kwami ​​egameni likaJesu. 

Izikhangiso

1 UKUPHAWULA

 1. Man of God please iam an old man 54 and i have suffer from marital life problem and financial problems.I want you to help me pray for my breakthrough in this areas.Below is my name and Gmail please.

SHIYA IMPENDULO

Sicela ufake amazwana akho!
Sicela ufake igama lakho lapha